عمران اشل

عمران اشل

صفحه5 از16

نام پروژه : حسینعلی 2

محل پروژه : تهران -

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : ----

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : حسینعلی

محل پروژه : تهران - نیروی دریایی

وسعت پروژه : 3000 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای ترکیبی با فایبر سمنت shera plank- shera board,cassiano

مدت زمان اجرای پروژه : 30 روز

نام پروژه : علمیه 2

محل پروژه : تهران-نیروی دریایی

وسعت پروژه : 400 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای ترکیبی با محصولات فایبرسمنت  SHERA board-SHERA PLANK.stucco

مدت زمان اجرای پروژه : 25 روز

نام پروژه : علمیه 1

محل پروژه : تهران - نیروی دریایی

وسعت پروژه : 350 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده :  نمای ترکیبی با محصولات فایبرسمنت  SHERA board- SHERA PLANK.stucco

مدت زمان اجرای پروژه : 30 روز

نام پروژه : چهارراه دخانیات

محل پروژه : نازی آباد

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای ترکیبی با چوب ، فایبر سمنت و کامپوزیت با محصولات فایبرسمنت SHERA PLANK- SHERA BOARD

مدت زمان اجرای پروژه : ----

صفحه5 از16