عمران اشل

عمران اشل

صفحه14 از16

محل کاربرد: درز های پانل ها و روی پیچ ها

حداقل سفارش:یک و نیم کیلو گرم

قیمت : تماس گرفته شود

محل کاربرد: زیرسازی فایبرسمنت

حداقل سفارش: یک شاخه 3 متری

قیمت: تماس گرفته شود

محل کاربرد: زیرسازی فایبرسمنت

حداقل سفارش: یک شاخه 3 متری

قیمت : تماس گرفته شود

محل کاربرد: درز های پانل ها جهت آب بندی

حداقل سفارش: یک تیوپ 600 mlg

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 12*100*3000

محل کاربرد:دور دیوار داخلی

حد اقل سفارش:یک بوردبه طول 3 متر

قیمت : تماس گرفته شود

صفحه14 از16