عمران اشل

عمران اشل

صفحه13 از16

ابعاد: 8*1200*2400

محل کاربرد: دیوار پوش،نما و دکور

حد اقل سفارش: یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد:6*1200*2400

محل کاربرد: سقف،دیوار داخلی و دکور

حداقل سفارش: یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 8*1200*2400

محل کاربرد:  دیوار داخلی،دیوار خارجی،نما و دکور

حد اقل سفارش:  یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 10*1200*2400

محل کاربرد:  دیوار داخلی،دیوار خارجی،نما ، دکور

حد اقل سفارش: یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

ابعاد: 12*1200*2400

محل کاربرد: دیوار خارجی،نما ، قاب دور پنجره وکنج ها

حد اقل سفارش: یک بورد 2.88 مترمربع

قیمت : تماس گرفته شود

محل کاربرد: زیرسازی فایبرسمنت

حداقل سفارش:یک شاخه 3 متری

قیمت : تماس گرفته شود

صفحه13 از16