تلفن تماس : 44014292-021

 

عمران اشل

عمران اشل

صفحه4 از15

نام پروژه : پل خواب

محل پروژه : ----

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : ----

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : پارس بانو

محل پروژه : ----

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : ----

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : بهزادپور

محل پروژه : تهران - نازی آباد

وسعت پروژه : 400 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده :  نما با ترکیب سنگ و فایبر سمنت با محصول فایبر سمنت shera board

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : مرزداران

محل پروژه : تهران-مرزداران

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : نما با فایبر سمنت طرح چوب shera plank

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : حسینعلی 2

محل پروژه : تهران -

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : ----

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : حسینعلی

محل پروژه : تهران - نیروی دریایی

وسعت پروژه : 3000 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای ترکیبی با فایبر سمنت shera plank- shera board,cassiano

مدت زمان اجرای پروژه : 30 روز

صفحه4 از15