مش

زمانیکه که میخواهیم در درزهای بین دوپانل از بتانه استفاده کنیم از مش که به صورت تور میباشد استفاده می گردد تا از ترکهای احتمالی در درزها جلوگیری کند.

ارسال نظر