پروفیل A

پروفیل A از جنس گالوانیزه می باشد. ضخامت این پروفیل 0.5 میلیمتر است. این پروفیل دارای یک برآمدگی 6 میلیمتر می باشد که هنگام نصب فایبرسمنت در بین دو پانل قرار می گیرد و شیاری یک سانتیمتری بین دو پانل ایجاد می کند. پروفیل A حکم پرکننده بین دو فایبرسمنت را دارد و به آببندی و درزبندی آسانتر فایبرسمنت کمک می کند. همچنین با استفاده از این پروفیل و ایجاد درزهای منظم، زیبایی اجرا بیشتر شده و از ترکهای احتمالی که ممکنست در نقاط اتصال دو فایبرسمنت در نمای خارجی پیش آید، جلوگیری می گردد.

ارسال نظر