ساختمان های کوتاه (14)

نام پروژه : عقیق

محل پروژه : دماوند

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : اجرای نما با فایبر سمنت  shera plank-shera board

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : چهارراه دخانیات

محل پروژه : نازی آباد

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای ترکیبی با چوب ، فایبر سمنت و کامپوزیت با محصولات فایبرسمنت SHERA PLANK- SHERA BOARD

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : علمیه 1

محل پروژه : تهران - نیروی دریایی

وسعت پروژه : 350 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده :  نمای ترکیبی با محصولات فایبرسمنت  SHERA board- SHERA PLANK.stucco

مدت زمان اجرای پروژه : 30 روز

نام پروژه : علمیه 2

محل پروژه : تهران-نیروی دریایی

وسعت پروژه : 400 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای ترکیبی با محصولات فایبرسمنت  SHERA board-SHERA PLANK.stucco

مدت زمان اجرای پروژه : 25 روز

نام پروژه : حسینعلی

محل پروژه : تهران - نیروی دریایی

وسعت پروژه : 3000 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای ترکیبی با فایبر سمنت shera plank- shera board,cassiano

مدت زمان اجرای پروژه : 30 روز

نام پروژه : حسینعلی 2

محل پروژه : تهران -

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : ----

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : مرزداران

محل پروژه : تهران-مرزداران

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : نما با فایبر سمنت طرح چوب shera plank

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : بهزادپور

محل پروژه : تهران - نازی آباد

وسعت پروژه : 400 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده :  نما با ترکیب سنگ و فایبر سمنت با محصول فایبر سمنت shera board

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : پارس بانو

محل پروژه : ----

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : ----

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : پل خواب

محل پروژه : ----

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : ----

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : رایکا

محل پروژه : ----

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : نمای دکوراتیو با فایبرسمنت Rocco

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : سیسنگان

محل پروژه : سیسنگان - پی کلا

وسعت پروژه : ----

نوع محصول بکار گرفته شده : نما با  فایبرسمنت طرح چوب shera plank

مدت زمان اجرای پروژه : ----

نام پروژه : زنجان

محل پروژه : زنجان

وسعت پروژه : 600 مترمربع

نوع محصول بکار گرفته شده :  نمای ترکیبی با فایبر سمنت shera board - shera plank

مدت زمان اجرای پروژه : 40 روز